MANIFEST REDAKCJI

W III w. Orygenes zachęcał Grzegorza Cudotwórcę do tego, by wszystkie możliwości swego talentu wykorzystał z doskonałym skutkiem dla celów chrześci­jaństwa. Dzisiaj media elektroniczne są niczym ewangeliczny talent, dany dla rozwi­jania rzeczy pożytecznych. Dostarczają nowych możliwości również w dziedzinie teologii chrześcijańskiej.

Założyliśmy kwartalnik patrystyczny „E-Patrologos”. Patrologia jest nauką poświęconą przede wszystkim doktrynie wcze­snochrześcijańskich pisarzy, spośród których najznamienitszemu gronu przysłu­guje tytuł „Ojców Kościoła”. Nazwa czasopisma wyraża zamysł Redakcji, aby inicjo­wać bada­nia w teologii patrystycznej oraz udostępniać ich wyniki w formie elektro­nicznej. W naszym czasopiśmie chętnie też zamieścimy przekłady choćby niewiel­kich trakta­tów patrystycznych.

„E-Patrologos” rozumiemy jako pewne dopełnienie dla innych periodyków patrystycznych wydawanych w wersji papierowej. Świadomi trwałej wartości i sza­cowności wielowiekowego nośnika wiedzy naukowej, jakim jest papier, sięgamy po środek łatwiejszy pod względem sposobu publikacji i jej udostępnienia dla czytel­nika. Gdy panuje deficyt środków niezbędnych dla nauki, sięgamy po medium, które prawie nic nie kosztuje, a wymaga jedynie pracy społecznej...

Zapraszamy wszystkich specjalistów w dzie­dzinie antyku chrześcijańskiego do współtworzenia czasopisma. Periodyk nie utrzyma się w cyberprzestrzeni bez współpracy ze strony znawców starożytnego chrześcijaństwa. Zamysłem Redak­cji jest, aby czasopismo było forum dzielenia się przez patrologów owocami swoich ba­dań. Jesteśmy otwarci także na specjalistów pokrewnych dziedzin, jak historia do­gmatów, historia Kościoła, archeologia, sztuka chrześcijańska... Na stro­nie Kate­dry Teologii Patrystycznej UKSW podajemy szczegółowe wskazania co do publikacji tek­stów i inne potrzebne informacje.

Czasopismo, choć specjalistyczne, adresujemy do wszystkich ludzi „bonae voluntatis”, szukających w cyberprzestrzeni pożywnych treści jak pszczoła z Bazy­liańskiego porównania, która zbiera nektar z kwiatów. Niech wezmą to, co im odpo­wiada, a resztę pominą.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach

stat4u