STUDIUJ U NAS!

Rekrutacja/ regulamin

Przebieg studiów/ plan zajęć
Wydział Teologiczny UKSW organizuje przy Katedrze Teologii Patrystycznej studia specjalistyczne z patrologii. Zajęcia odbywają się jeden lub dwa dni w tygodniu. Pierwsze dwa podstawowe lata studiów kończą się uzyskaniem licencjatu z teologii. Program studiów przez dwa lata obejmuje 8 wykładów/zajęć (każdy 90 min.) tygodniowo:

  • 2 wykłady z patrologii fundamentalnej (1 nt. Ojców greckich i 1 nt. łacińskich)
  • 2 wykłady monograficzne z teologii patrystycznej
  • 2 lektoraty – z greki i łaciny
  • 2 seminaria.

Patrologia fundamentalna to nie tylko gruntowniejsze studium poszczególnych autorów chrześcijańskich, ale i szerokiego kontekstu historyczno-społecznego, kościelnego i dogmatycznego epoki. Wykłady monograficzne podejmują wybrane wątki teologiczne w myśli wczesnochrześcijańskich autorów. W ich ramach mogą też odbywać się wykłady z nauk pomocniczych patrologii obejmujące: archeologię i epigrafikę wczesnochrześcijańską, wpływ filozofii antycznej na Ojców Kościoła, religie starożytnego Rzymu. Na seminariach przewiduje się pracę nad tekstami patrystycznymi, a także opanowanie rozwiniętego już dzisiaj warsztatu patrystycznego.

Po licencjacie naprostszą drogą do uzyskania doktoratu jest tzw. Kurs Teologiczny (Ad Lauream).  O wszystkich możliwościach studiów doktoranckich na UKSW i WT UKSW zob. w ulotce. Kolejne lata (jeden lub więcej) zapewniają czas na przygotowanie pracy doktorskiej. Program studiów rozciąga się przynajmniej na dwa semestry i obejmuje w semestrze jeden wykład monograficzny oraz jedno seminarium. Plan zajęć ogłasza Prodziekan ds. studiów przed początkiem roku akademickiego na stronie Wydziału. Aktualny plan więcej » http://teologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/DOKT_ST.pdf. Patrologia nosi skrót "ptd".

Studia międzynarodowe
Od roku 2019/2020 prowadzimy, w ramach jednego cyklu, studia patrologii łączone, polsko-angielskie, z uwagi na kilku afrykańskich doktorantów studiujących patrologię. Studenci polskojzyczni mogą uczestniczyć w zajęciach anglojęzycznych, co ubocznie przynosi możliwość rozwijania znajomości języka angielskiego, albo, według ustalenia, realizować polskojęzyczny program.

The detailed schedule of English studies for 2020/2021 see here.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach

stat4u